Swoje usługi kierujemy do wszystkich tych, którzy uważają, że wsparcie procesów biznesowych innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, jest kluczowe dla funkcjonowania ich biznesu. Współpracujemy zarówno z korporacjami, jak i mniejszymi organizacjami, które skupiając się na swoim core business, oczekują kompleksowego wsparcia w obsłudze swoich pobocznych procesów biznesowych, przez wiarygodnego, sprawdzonego Partnera.

Świadczymy usługi zarówno w obszarze szeroko rozumianego HR (rekrutacja body leasing/outsourcing, szkolenia), jak również IT (wdrożenia systemów, consulting i doradztwo biznesowe), dla Klientów z sektorów m.in.: IT, telekomunikacja, finanse i ubezpieczenia, administracja i usługi publiczne.
Z naszych rozwiązań korzystają zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i partnerzy zagraniczni – z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Skandynawii i innych krajów Unii Europejskiej.

Outsourcing HR
Outsourcing IT
Wdrożenia rozwiązań IT
Consulting biznesowy
Modele współpracy

Outsourcing HR

W zakresie wsparcia procesów HR spółka oferuje przede wszystkim kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu zasobów, polegające na zapewnieniu klientowi właściwego pracownika w danym momencie, na konkretny okres czasu, jak również usługi z zakresu doradztwa personalnego, polegające na znalezieniu, ocenie, wyborze i rekomendacji osób, które docelowo mają stanowić etatowy personel klienta. W obu przypadkach zadaniem spółki jest przede wszystkim znalezienie właściwej, odpowiadającej oczekiwaniom osoby, oraz przeprowadzenie efektywnej rekrutacji. 

 • Outsourcing kadrowy
  (body leasing)
 • Rekrutacja stała
  (permanent placement)
 • Outsourcing procesów
  kadrowo-płacowych

Outsourcing kadry to usługa biznesowa, która pozwala czasowo (lub permanentnie) powiększyć zespół pracowników o dodatkowych specjalistów bez potrzeby zatrudniania ich na stałą umowę o pracę.


P&P Solutions zapewnia wykwalifikowanych oraz doświadczonych pracowników do prac krótko lub długoterminowych. Posiadamy nieustannie aktualizowaną i poszerzaną bazę CV, dzięki której jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie dostarczyć konsultantów posiadających nawet najbardziej unikatowe kompetencje. Ponadto mamy możliwość wesprzeć organizację o wykwalifikowane zespoły projektowe, którym zostają przypisane konkretne zadania, do zrealizowania w określonym czasie.

Wszyscy kandydaci, przed przedstawieniem ich kandydatury do klienta docelowego, przechodzą staranny proces rekrutacji wewnętrznej – ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i doświadczeń technologicznych. Zespół rekrutacyjny P&P Solutions składa się zarówno ze specjalistów z dziedziny IT jak i wykwalifikowanych specjalistów HR, pozyskujących talenty i najlepszych specjalistów z rynku lokalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego.

 

W P&P Solutions zależy nam na wyborze najlepszych kandydatów, dlatego też ogromną wagę przywiązujemy do odpowiedniego zbadania kompetencji osobowościowych i technicznych potencjalnych pracowników. Szanując czas kandydatów i nasz, staramy się, aby proces rekrutacji w P&P Solutions był adekwatny do danego stanowiska.

Rekrutacja specjalistów, głównie w obszarze IT, to jedna z podstawowych usług świadczonych przez P&P Solutions. Krytyczne kwestie, które pozwalają na zapewnienie wysokiej jakości w tym obszarze to:

 • własna baza specjalistów, w której posiadamy ponad 30 000 kandydatów,
 • umiejętność znalezienia na rynku specjalisty o określonych kompetencjach i doświadczeniu,
 • weryfikacja kompetencji i doświadczenia specjalisty w procesie rekrutacji.

Stosowanymi przez nas standardowo metodami wyszukiwania oraz selekcji kandydatów są grupy działań obejmujące między innymi:

 • Poszukiwania bezpośrednie (direct search);
 • Networking;
 • Portale społecznościowe;
 • Rekomendacje;
 • Analizę baz danych;
 • Współpracę z Uniwersyteckimi Biurami Karier (praktyki, staże i inne programy studenckie);
 • Wywiady bezpośrednie oraz weryfikację referencji;
 • Publikowanie ogłoszeń prasowych oraz w Internecie.

W P&P Solutions ogromną wagę przywiązujemy do procesu rekrutacji, który jednoznacznie weryfikuje kompetencje oraz doświadczenie rekrutowanych specjalistów.

Dodatkowo, spółka oferuje usługi uzupełniające, umożliwiające klientom dokonywanie wiarygodnych ocen kompetencji - sesje Assessment/Development Center (AC/DC) oraz Outdoor Development Center (ODC) . Na każdym etapie procesów HR funkcjonujących w organizacji klienta spółka może podnieść efektywność tych procesów poprzez dedykowane dla konkretnych potrzeb usługi szkoleniowe – np. skierowane do pracowników działu HR szkolenia miękkie, w zakresie przeprowadzania ocen okresowych, planów rozwoju kariery zawodowej (planowanie kariery), AC/DC lub dla szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie metod zarządzania, ocen okresowych, komunikacji w organizacji, coachingu.

W ramach świadczonych usług BPO oferujemy również usługę outsourcing’u procesów kadrowo-płacowych. Usługa ta polega na zarządzaniu procesami kadrowo-płacowymi organizacji Klienta poprzez formalne przejęcie jego Pracowników.

„Kluczowym powodem, dla którego firmy decydują się na outsourcing tooszczędności. W perspektywie długofalowej ten proces po prostu się opłaca. Wiąże się to przede wszystkim z większą wydajnością pracy outsourcera. Dzięki odpowiedniej organizacji pracy i wysokim kompetencjom dostawca usług jest w stanie w tym samym czasie obsłużyć naliczanie płac dla nawet kilkukrotnie liczniejszej grupy pracowników, aniżeli dział kadr i płac klienta. Mniejsza liczba pracowników oznacza niższy koszt pracy. Poza tym decydując się na usługę payroll firma nie musi już inwestować w szkolenia pracowników (np. o zmianach w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), ale korzysta z doświadczenia i kompetencji firmy outsourcingowej. Proces pozwala obniżyć nie tylko koszty personalne, ale również związane z utrzymaniem oprogramowania czy odzyskaniem powierzchni biurowej lub archiwizacyjnej. Ponadto przedsiębiorstwo ma możliwość elastycznego dopasowania skali współpracy, do zmian w skali własnej działalności, co oznacza, że koszt ponoszony jest za pracę faktycznie wykonaną. Jeśli zatrudnienie w przedsiębiorstwie drastycznie zmaleje, zmaleją również koszty usługi payroll, a zwiększą się, jeśli zatrudnienie wzrośnie.

W większości przypadków motywacja finansowa jest niewątpliwie głównym powodem podjęcia decyzji o podjęciu współpracy z dostawcą usług payrollowych, ale nie mniej ważne jest poczucie bezpieczeństwa, które zyskuje klient. Nieprzewidziane nieobecności, choroby czy urlopy mogą być przyczyną nie lada problemów. Nieoczekiwane odejście kluczowej osoby w firmie, odpowiedzialnej za naliczenie wynagrodzeń pracownikom, może naruszyć stabilność każdej, nawet najlepiej zorganizowanej firmy. Receptą na to jest oddelegowanie procesu kadrowo-płacowego na zewnątrz, co daje gwarancję terminowości i poprawności naliczenia wynagrodzeń oraz ciągłości obsługi niezależnie od okoliczności. To dostawca usługi odpowiada za jakość i ewentualne błędy, w razie pomyłki pokrywa straty. Śledzi również zmiany w przepisach, za pominięcie których grożą poważne sankcje, zdejmując jednocześnie ten obowiązek z głowy klienta. Nieoceniony jest również spokój i poczucie bezpieczeństwa klientów przy kontrolach przeprowadzanych przez ZUS lub PIP.

Outsourcing IT

Outsourcing IT polega na zleceniu wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Organizacja uzyskuje większą elastyczność finansową wynikającą z ograniczenia kosztów stałych oraz posiada możliwość lepszego zarządzania działalnością poboczną, skupiając się jednocześnie na swojej kluczowej działalności.

Z reguły outsourcing  dotyczy zadań pomocniczych, nie związanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu.

Do zalet tego rozwiązania można zaliczyć:

 • Optymalizację kosztów obsługi (jeden dostawca odpowiada zarówno za zespół obsługujący system , jak i za system w ujęciu technologicznym),
 • Nie ponoszenie ryzyka kosztów szkolenia pracowników oraz pozyskania i szkolenia pracowników w przypadku rotacji kadry,
 • Dużą elastyczność (wzrost liczby dokumentów oznacza jedynie aktualizację zamówienia, podczas gdy cała odpowiedzialność za proces spoczywa po stronie dostawcy),
 • Niskie koszty zarządzania kontraktem (jedna osoba po stronie Klienta jest w stanie monitorować wszystkie wskaźniki jakościowe, tzw. SLA).

Proces wdrożenia outsourcingu można ująć w pięciu krokach

Analiza potrzeb i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu w trakcie których określa się które funkcje mają być wydzielone
Planowanie procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się procedury współpracy
Realizacja
Monitoring efektywności usługi outsourcingu
Modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu

Dostawca usług outsourcingowych w dziedzinie informatyki, jak i potencjalny ich klient mogą co innego rozumieć pod pojęciem outsourcingu IT. Dla jednych przedsiębiorstw jest to po prostu inna organizacja działu informatyki, w ramach której dokonuje się analizy oczekiwań użytkowników, organizuje przetargi, kupuje gotowe pakiety i usługi. Dla innych będzie to wspólne wdrażanie nowych aplikacji, organizowanie bieżącego serwisu infrastruktury i oprogramowania bądź zapewnienie archiwizacji zbiorów na wyższym poziomie bezpieczeństwa lub przeprowadzanie innych operacji związanej z informatyką przedsiębiorstwa. Nieco odrębną usługą jest outsourcing telekomunikacyjny, dzięki któremu przedsiębiorstwa niezwiązane z telekomunikacją mogą korzystać z najnowszych osiągnięć w łączności, bez potrzeby finansowego angażowania się w instalacje technologii komunikacyjnych.

Do usług outsourcingowych IT zalicza się również udostępnianie rozwiązań umożliwiających odtworzenie (do poziomu aplikacji) systemu informatycznego klienta po jego upadku lub w wyniku zniszczenia fragmentów przez zjawiska katastroficzne (pożar, powódź, trzęsienie). Nie jest to jedynie kwestia zastosowania odpowiedniego sprzętu, systemów informatycznych czy aplikacji, ale przede wszystkim wdrożenia właściwych procedur awaryjnego postępowania, które sprawdzą się dopiero w sytuacjach kryzysowych.
W zaawansowanym outsourcingu oznacza to całkowite usamodzielnienie się sektora informatyki przedsiębiorstwa, likwidację działu IT oraz powierzenie całej działalności informatycznej firmie zewnętrznej. W zakładzie macierzystym pozostaje wtedy jedynie osoba koordynująca współpracę outsourcingową między partnerami. Niekiedy jest to outsourcing częściowy, który obejmuje jedynie administrowanie niektórymi aplikacjami lub systemami informatycznymi (specjalne oprogramowanie).

Wdrożenia rozwiązań IT

Alternatywnie do outsourcingu zasobów, z wykorzystaniem których nasi Klienci samodzielnie tworzą oprogramowanie, oferujemy projekty polegające na opracowaniu systemów „pod klucz”, spełniających indywidualne potrzeby oraz wymogi odbiorców.

Projekty tego typu obejmują jedną lub więcej z wyszczególnionych poniżej faz:

Analiza wymagań
Projektowanie architektury systemu
Budowanie prototypu
Implementacja oprogramowania
Testowanie
Wdrożenie
Dokumentowanie
Szkolenie
Wsparcie powdrożeniowe
Utrzymanie

Najczęściej stosowanym modelem współpracy przy tego typu usługach jest Fixed Price, w którym cena realizacji jest określana na początku projektu na podstawie dostarczonej przez Klienta specyfikacji wymagań. Usługa polega ona na realizacji zdefiniowanego przez Klienta obszaru większego projektu lub całego projektu. Usługa outsourcingu w modelu fixed price jest zazwyczaj fakturowana po zakończeniu i odbiorze całego projektu, bądź uzgodnionego etapu realizacji.

W wielu przypadkach pod wpływem pozytywnych doświadczeń z realizacji bieżącego projektu Klient rozpoczyna współpracę nad kolejnym projektem jeszcze przed końcem pierwszego, co prowadzi do najbardziej korzystnej dla obu stron stałej współpracy.

Doświadczenie zespołu wdrożeniowego P&P Solutions oraz dogłębna wiedza na temat rynku informatycznego i telekomunikacyjnego pozwala realizować projekty w sposób rzetelny i profesjonalny.  Zlecając P&P Solutions outsourcing projektów IT masz pewność, że usługa będzie realizowana na najwyższym poziomie.

Consulting biznesowy

W obszarze doradztwa i konsultingu IT spółka oferuje równie szerokie portfolio usług: od doradztwa w zakresie doboru właściwej technologii, poprzedzonego np. analizą efektywności wskazanych procesów biznesowych i wskazaniem elementów wymagających wsparcia, poprzez zdefiniowanie, opisanie i zweryfikowanie wymagań biznesowych i ich przełożenie na wymagania projektowe, po zapewnienie sprawnego zarządzania projektem wdrożeniowym, wraz ze wsparciem kompetencji technicznych. W ramach tej grupy usług, spółka oferuje również wsparcie klienta w procesie weryfikacji i wyboru wykonawcy projektu.

Dzięki kompetencjom technologicznym połączonym z kompetencjami biznesowymi i umiejętnościami „miękkimi” spółka jest w stanie podjąć się realizacji zleceń konsultingowych dotyczących projektów o skomplikowanej organizacji, w których tzw. ”czynnik ludzki” ma znaczenie nie mniejsze niż kwestie technologii czy organizacji projektu. 

Modele współpracy

Preferujemy elastyczne i spersonalizowane podejście do każdego Klienta, dzięki czemu zawsze wypracowujemy najbardziej efektywne i satysfakcjonujące dla obydwu stron modele współpracy. Standardowo oferujemy modele oparte na:

Doradztwo personalne

P&P Solutions pobiera opłatę za usługi doradztwa personalnego dopiero po podpisaniu umowy przez Klienta ze wskazanym przez nas kandydatem. W terminologii anglosaskiej jest to więc klasyczny model „success fee” – nie pobieramy żadnych opłat z góry, przed podpisaniem umowy z kandydatem.

Time & Material

Jest to model oparty o rozliczenia poszczególnych członków zespołu pracujących na projekcie, na podstawie faktycznie przepracowanego przez nich czasu pracy - płatne są wyłącznie przepracowane osobodni. Wszelkie przerwy nie związane ze świadczeniem usług, w tym urlopy i absencje chorobowe, nie są wliczane w czas pracy.

W tym modelu honorarium określane jest jako suma iloczynów dni wykonywania usług przez poszczególnych członków zespołu, i stawki za jeden osobodzień wykonywania usług przez danego członka zespołu.

Try & Hire

Połączenie typów rozliczeń usług opartych na Time & Material i Doradztwie Personalnym. Model ten zakłada, że dany kandydat początkowo świadczy usługi na rzecz Klienta na zasadach body leasing’u (będąc pracownikiem P&P Solutions), a następnie – jeśli Klient podejmie decyzję o zatrudnieniu kandydata – pomiędzy Klientem a kandydatem zostaje podpisana odpowiednia umowa. 

Czym dłuższy okres body leasing’u, tym niższa jest opłata za usługi Doradztwa Personalnego. 

Zaletą tego modelu nad jest to, że okres body leasing’u jest jednocześnie swoistym „okresem próbnym”, który może trwać od 3 do 12 miesięcy. Ponadto Klienta nie wiążą przepisy prawa pracy dotyczące okresu wypowiedzenia i innych istotnych kwestii, ponieważ w okresie body leasing’u pełna odpowiedzialność za pracownika spoczywa na P&P Solutions.

 

Fixed Price

Model rozliczeń dedykowany wdrożeniom systemów IT i usługom consultingu biznesowego, opierający się na wycenach indywidualnych w zależności od zakresu projektu.